โฉนดที่ดินครุฑแดง คืออะไรสามารถซื้อขายได้หรือไม่

613

โฉนดที่ดินในบ้านเรานั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทก็ออกให้ประชาชนถือสิทธิ์ครอบครองโดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป แต่ที่นิยมครอบครองกันมากที่สุดก็คือโฉนดครุฑแดง หรือ นส. 4 จ. เพราะว่า เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ผู้ครอบครองสามารถทำอะไรกับที่ดินของตัวเองก็ได้

โฉนดที่ดิน

โฉนดครุฑแดง หรือ นส. 4 จ.  คือเอกสารหนังสือที่แสดงถึงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การการรังวัด และถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อระบุอณาเขตของที่ดินอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ถือโฉนด มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินโดยสมบูรณ์แบบ สามารถดำเนินการตามสิทธิได้โดยชอบ ไม่ว่าจะเป็นการโอน ขาย การจำนอง หรือใช้ในการค้ำประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโฉนดครุฑเขียว หรือครุฑดำ โฉนดครุฑแดง หรือ นส. 4 จ. จะมีราคา มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมในการซื้อมากกว่า

แต่สิ่งที่ต้องระวังในการนำโฉนดครุฑแดงไปจำนอง หรือจำนำ ก็ต้องแน่ใจว่าจะสามารถไถ่คืนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ เพราะตามกฎหมายมีการระบุเอาไว้ว่า ความเป็นเจ้าของในที่ดินจะหมดอายุลง หากให้ผู้อื่นครอบครองแทนเป็นระยะเวลา 10 ปี

ในส่วนของการซื้อขายหรือโอน ก็ต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่มีการโอนตามกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น และการซื้อขายถือเป็นโมฆะ

โฉนดที่ดินครุฑแดง แต่ละประเภท

ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านตั้งแต่เริ่มมีหนังสือ หรือเอกสารถือสิทธิ์ครอบคองที่ดินมีโฉนดครุฑแดงทั้งงหมด 6 ประเภทคือ

โฉนด นส. 4 ก. โฉนด นส. 4 ข. โฉนด นส. 4 ค. โฉนด นส. 4 ง. นส. 4 นส. 4 จ. ที่โฉนดครุฑแดงมีหลายประเภทนั้น ก็เพราะออกตามกฎของกระทรงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี รวมไปถึงเมื่อมีกระทรวงถูกยุบ หรือยกเลิกไป โฉนดที่ออกโดนกระทรวงนั้น ๆ ก็ตกไป ทำให้มีโฉนดที่ดินครุฑแดงออกมาใหม่อย่าง โฉนด นส. 4 จ. ถือเป็นโฉนดครุฑแดงใหม่ล่าสุดที่ออกมาให้ประชาชนได้ครอบครองสิทธิ์ แต่ไม่ว่าจะเป็นโฉนดครุฑแดงแบบไหน ก็สามารถซื้อขาย โอน ได้ตามกฎหมายเหมือนกันหมด

ถึงแม้โฉนดที่ดินครุฑแดงจะเป็นโฉนดที่สามารถซื้อขาย โอน จำนอง จำนำได้ โดยไม่มีข้อแม้ แต่หากต้องการจะซื้อที่ดินก็ต้องมีความรอบคอบพิจารณาให้ดีเพราะมีโฉนดอีกแบบหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันก็คือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 หรือหนังสือสำหรับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเอกสารสิทธิ์ประเภทนี้อนุญาตให้ใช้ในการทำกินในรูปแบบการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปซื้อ ขาย โอน หรือจำนอง หรือค้ำประกันได้

Previous articleการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ
Next articleตลาดเงินตราต่างประเทศ คืออะไรทำไมถึงดึงดูดนักลงทุน